Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Hvidovre Hospital - en del af Københavns Universitetshospital

Belønningssystemet hos børn med neuropsykiatriske lidelser, PhD projekt

Projekt: Typer af projekterProjekt

  1. Precision Brain-Circuit Therapy (Precision-BCT)

    Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro:Forskning peger på, at forstyrrelser i modningen af såkaldte frontostriatale netværk kan spille en rolle i udviklingen af en række forskellige psykiatriske lidelser såsom attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), tvangslidelse (OCD) og Tourette syndrom (TS), der alle synes at have vanskeligheder med at regulere tanker, følelser og adfærd til fælles. Dette overlap i symptomer mellem afgrænsede, diagnostiske grupper illustrerer vigtigheden af at undersøge på tværs af diagnostiske entiteter i forståelsen af hvilke faktorer, der bidrager til udviklingen af forskellige psykiatriske lidelser. Det er således formålet med dette studie at undersøge grupper af børn med forskellige neuropsykiatriske forstyrrelser for at finde frem til fællesnævnere blandt lidelserne samt afgrænse mere specifikt, hvor de er forskellige fra hinanden. Vi vil undersøge børn med TS, ADHD og OCD med inddragelse af en kontrolgruppe af børn uden neuropsykiatriske lidelser, hvilket gør det muligt at øge specificiteten af vores fund.
Metoder:Dette studie vil bestå af en klinisk karakteristik samt en hjernescanningsdel med fokus på motivation og belønningssystemet hos børn med neuropsykiatriske lidelser.
Resultater (forventede):Undersøgelsen vil teste følgende hypoteser: 1) Børn med TS og komorbid ADHD vil udvise problemer med kognitiv kontrol. 2) Børn med TS alene vil demonstrere en større evne til regulering af kognitive kontrolopgaver.
Diskussion/Impact (forventet):En bedre forståelse af neuropsykologien bag TS, ADHD og OCD tidligt i forløbet kan potentielt kaste lys over den underliggende patofysiologi. Det faktum, at bedring i symptomerne ved nogle neuropsykiatriske lidelser falder sammen med en bedre selvregulerende kontrol og modningsprocesser i hjernen, gør inddragelsen af et billeddannelsesstudie særligt relevant. Et fMRI-studie (functional Magnetic Resonance Imaging) af børn med tics har eksempelvis vist øget aktivitet i præfrontalt kortex og striatum, når tics skulle undertrykkes. Samtidig har MR-studier vist en tilsyneladende kompensatorisk strukturel øgning i volumen af dorsolateralt præfrontalt kortex hos børn med TS, hvilket yderligere taler for vigtigheden af frontostriatale netværk i undertrykkelsen af tics.
Inklusionskriterier:
Inklusionskriterier er alder fra 8 til 13 år og informeret samtykke fra forældremyndigheden.

Eksklusionskriterier:
Eksklusionskriterier for patientgrupperne er gennemgribende udviklingsforstyrrelse og psykotisk lidelse, for tidlig fødsel, neurologiske lidelser og hjerneskade samt en IQ under 70. Vi vil kun inkludere patienter, der ikke får medicin, da effekten af medicin på kognitive, emotionelle og motivationelle processer er svær at adskille fra specifikke karakteristika ved de enkelte diagnostiske entiteter. For kontrolgruppen vil en psykiatrisk lidelse på undersøgelsestidspunktet være grundlag for eksklusion, og ellers gælder de samme eksklusionskriterier.

Hvordan kan jeg deltage:
Kontakt læge Katrine Maigaard på katrine.maigaard@regionh.dk eller psykolog Julie Hagstrøm på julie.hagstroem@regionh.dk
StatusIgangværende
Periode01/10/201331/12/2023

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Neurodevelopmental Disorders, Neuroimaging, Observational study, Pervasive development disorders, speech/language disorders, Motor Disorders

ID: 39350958