Forløbskoordination for den ældre medicinske patient fra plejebolig: Et samarbejdsprojekt mellem Sundheds-og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Hanne Nygaard, Lisbeth Rygaard Duedahl, Lone Petersen, Anette Ekmann

271 Downloads (Pure)

Abstract

Sundhedsstyrelse beskriver i 2011 ”Den ældre medicinske patient”, som værende karakteriseret ved høj alder, svær sygdom, komorbiditet, nedsat fysisk og/eller cerebralt funktionsniveau, polyfarmaci, behov for kommunale støtteforanstaltninger og sygehusindlæggelser. Borgere i plejebolig oplever i gennemsnit to hospitalsindlæggelser pr. år. De er blandt de mest skrøbelige borgere i vores samfund og afhængige af den hjælp, de får i hverdagen og under indlæggelse. Formålet med projektet er at afdække indlæggelsesforløb fra plejebolig til hospital ud fra et borger- og sundhedsfagligt perspektiv samt afdække de væsentligste problematikker og implementere forløbskoordinationsprogram indenfor områder med forbedringspotentiale. Projektet blev designet og gennemført i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg & Frederiksberg Hospital. Projektets empiri består af 17 primære og 8 opfølgende case-beskrivelser, der dannes fra fokusgrupper og strukturerede interview med patienter, pårørende og plejepersonale fra begge sektorer i forbindelse med de enkelte indlæggelser og udskrivelser. Disse suppleredes med journaldata fra regionale og kommunale journaler. Til analysen blev der anvendt systematisk meningskategorisering. Borgerne fra plejebolig er relevante og gode informanter, de bidrog med oplevelser og nyttig viden om overgangen fra plejebolig til hospital og retur. Oplevelsen af tryghed og utryghed fylder meget og analysen viser, at årsagen til borgernes utryghed skifter hen over indlæggelsesforløbet. I perioder uden akut sygdom føler borgerne sig generelt trygge på plejecentrene. I perioder med akut sygdom er borgerne mere trygge på hospitalet. Under indlæggelse opleves dog ny utryghed ifm. usikkerhed overfor eget ansvar, at være et fremmed sted, manglende information og personalets manglende kendskab til borgerens plejebehov. Af analysen fremkom desuden fire gennemgående temaer; rettidighed, forventningsafstemning, serviceorientering og kompetenceudvikling & -afklaring. De fire temaer danner basis for afprøvning og implementering af 1) følgeskab ved indlæggelsen, 2) brug af pakkelister, poser og kuverter ved indlæggelsen, 3) systematiseret tværsektoriel kommunikation ved fund af dysfagi, 4) brug af kuvert ved udskrivelsen og 5) opfølgning ved følge-hjem sygeplejerske. Det afprøvede punktvise forløbskoordinationsprogram gav mere rettidig og serviceorienteret kommunikation mellem sundhedsfagligt personale i de to sektorer, og der er mindre usikkerhed hos personalet om eget ansvar og opgave. Det har ikke været muligt at måle effekten af den bedre kommunikation i et øget tryghedsniveau hos borgerne. Oplevelsen af tryghed er kompleks og formentlig iboende akut sygdom og hospitalsindlæggelse, uanset alder. Alle indsatser, der er udviklet og testet i projektet, vurderes at være generiske og mulige at implementere i andre kommuner og hospitaler i en formaliseret ramme for samarbejdet.
Original languageDanish
Number of pages30
ISBN (Print)978-87-971048-1-1
ISBN (Electronic)978987-971048-0-4
Publication statusPublished - 22 Feb 2019

Keywords

  • Health Sciences

Cite this