Early Functional Abilities

Jakob Lorentzen, Ingrid Poulsen

  Abstract

  Early Functional Abilities (EFA), - en skala til evaluering af behandlingsforløb af svært hjerneskadede patienter i forbindelse med tidlig rehabilitering. Formål At monitorere og dokumentere rehabiliteringsforløbet for svært hjerneskadede patienter, hvor funktionsniveauet endnu ikke kan registreres på ADL skalaer (fx FIM og Barthel Indeks) og hvor reaktionerne på sensoriske stimuli i koma-skalaer (fx Glasgow Coma Score og Koma Remissions Skala) ikke beskriver forandringerne tilstrækkeligt pga. gulv- og loft effekt. Beskrivelse af EFA Skalaen udføres tværfagligt af de faggrupper der sædvanligvis deltager i teamet omkring patientens rehabilitering og består af fire funktionsområder, der hver især har underpunkter (items): Det vegetative system: sygeplejepersonale (fire items) Facio-oral function: ergoterapeut, logopæd, sygeplejepersonale (fire items) Sensomotorisk funktion: fysioterapeuter (syv items) Kognitiv funktion: ergoterapeut, neuropsykolog (fem items) De fire områder reflekterer ifølge kildematerialet de områder, der er centrale at vurdere som tidlige funktionelle færdigheder for den senhjerneskadede patient (ikke medfødte hjerneskader), og som netop skulle gøre at responsen på den tidlige rehabilitering kan registreres. Indenfor hvert af de 20 items gives 1-5 point, efter patientens funktionsniveau. Der kan gives mellem 20-100 point. Pointene gives efter både kvalitative og kvantitative krav til funktionen. Skalaens 20 items er sidestillede dvs. ikke hierarkisk opbygget i forhold til sværhedsgrad. Selve scoringen udføres enten ved at fagpersonerne hver for sig har foretaget en scoring, for derefter at foretage en fælles tværfaglig scoring, eller ved at alle foretager scoringen sammen, men hvor hver faggruppe er ansvarlig for deres eget område. Det er patientens bedste respons der registreres udfra observationer i dagligdagen. For at kunne følge patienterne over tid, anbefales det at patienten scores indenfor de første tre dage efter indlæggelse og derefter hver 14 dag. Oversættelse Skalaen er oversat til dansk, men ikke efter standardiseret metode. Der er fundet en del oversættelsesfejl, som gør at en skalaen planlægges oversat efter standardiseret metode i nærmeste fremtid. Målgruppe Skalaen blev oprindeligt anbefalet til svært hjerneskadede patienter, men senere er den også anbefalet til moderat skadede patienter. Skalaen anvendes bl.a. på de to steder i Danmark hvor den tidlige rehabilitering efter svære hjernetraume finder sted (Hvidovre Hospital og Hammel Neurocenter). Tidsforbrug Tidsforbruget for scoringen er 10-15 minutter for hver faggruppe. Udgifter Ingen Reliabilitet og validitet Der findes kun to referencer, der belyser reliabilitet og validitet. De konkluderer begge, at skalaen er pålidelig. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved både metode og datakvalitet i disse undersøgelser. Der ses lille interrater variabilitet mellem forskellige faggrupper. Undersøgelser af intern konsistens (Cronbach´s Alpha) viser høje værdier, tydende på god indre sammenhæng i skalaen, men at nogle item måske kunne udelades. Validiteten er undersøgt via kriterievaliditet, hvor det konkluderes at skalaen opfylder et tomrum mellem koma skalere og ADL skalaer. Den anvendte statiske metode er dog ikke egnet til at vise dette. Derudover er der udført face validitet som konkluderer at skalaen giver et umiddelbart godt billede af patientens funktionsniveau. Konklusion EFA skalaen har sin berettigelse i rehabilitering af svært hjerneskadede patienter. Den giver god klinisk information om patienternes funktionsniveau og ændringer over tid, hvor komaskalaer og ADL skalaer ikke er tilstrækkelige pga. loft- og gulveffekt. Skalaen bør oversættes efter standardiseret metode, reliabilitetstestes som den anvendes, nemlig af det tværfaglige team, og der bør gennemføres validering af den nyoversatte skala.
  Original languageDanish
  Place of PublicationMaaleredskaber.dk
  Publication statusPublished - 2005

  Cite this