20032024

Research activity per year

Personal profile

Curriculum

Curriculum Vitae

Personlige informationer

Hanne Kristine Hegaard. Adresse: Bakken 12, 3050 Humlebæk, Fødselsdato: 050264
Telefon: +45 27583632, e-mail: hanne.kristine.hegaard@regionh.dk

 

Uddannelse

2015             Kursus i vejledning af forskere, Lund Universitet, Sverige.

2013             Adjunktpædagogikum, SUND, KU.    

2009             Ph.d. fra Lund Universitet, Sverige, (Pregnancy and leisure time physical activity).
2004-2009    Ph.d.-studerende ved Lund Universitet, Sverige inklusiv ph.d.-kurser.

2003             Postgraduat kursus om Epidemiology, Københavns Universitet forud for ph.d.-studiet.

2002             Postgraduat kursus om Basic statistics for health researchers, Københavns Universitet.

2002             Postgraduat kursus om Introduction to SPSS, Københavns Universitet.

1999             Postgraduat kursus om Academic Writing in English, Dansk Magisterforening.

1999             Postgraduat kursus om MEDLINE/PubMed National Library of Medicine.

1996             Postgraduat kursus om Psykosociale teorier og begreber i medicinsk forskning, KU.

1995             Postgraduat kursus om Spørgeskema-, interview- og registerdata i klinisk og samfundsmedicinsk forskning, Københavns Universitet.

1994             Længerevarende modulopbygget forskningskursus, Jordemoderforeningen.

1993             Statistik, Det Erhvervsøkonomiske diplom studie, Copenhagen Business School

1992             Regnskabslære og driftsøkonomi, Merkonomafdelingen Niels Brock.

1989             Jordemoder fra Danmarks Jordemoderskole, Afdelingen i Ålborg.

1986             Bestået forprøven og 1. del A, medicinstudiet, Århus Universitet.

1983             Studentereksamen, matematisk-naturfaglig linje, Dronninglund Gymnasium.

 

Ansættelser

2016-             Seniorforsker ved Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet.                          

2013-2016    Forsker ved Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet                      

2009-2012    Post.doc., Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, Juliane Marie

Centret, Rigshospitalet.

2004-2009    Ph.d.-studerende, Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, Juliane Marie

Centret, Rigshospitalet.

2002-2003    Klinisk jordemoder på svangerafdelingen, Hvidovre Hospital.
1995-01        Ansvarlig for forskningsprojektet Projekt Røgfri Nyfødt, Hvidovre Hospital.
1989-93        Jordemoder, Slagelse og Glostrup jordemodercenter.

 

Undervisning

2015-             Lektor ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, København Universitet.

2010-2014     Ekstern lektor ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, København Universitet.                                 

 

Andet

 

2019-             Præsident for: The 4th European Conference on Preconception Health and Care titled 'Having children in the future'. Afvikles på Rigshospitalet den 26.-27. september 2019

2019-             I styregruppen for Postgraduate PhD programme “LIFE CYCLE IN MEDICINE”; Fetal medicine, paediatrics, gynaecology, obstetrics, andrology, reproductive medicine and endocrinology, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, København Universitet.  

2019              Udpeget til at bedømme ansøgningerne under Regionhovedstadens

Forskningspulje.

2019              Udpeget til at bedømme ansøgningerne fra kandidatuddannede med professionsbachelor baggrund under Danske Regioner og Sundhedskartellet.

2018-2022    I følgegruppen for forskningsprojektet ”FitMum”, projektansvarlig:

Institutleder, læge, professor Bente Stallknecht Biomedicinsk Institut (BMI), Det Sundhedsvidenskabelige Institut, Københavns Universitet

2015-             Udpeget til at bedømme ansøgningerne fra kandidatuddannede med professionsbachelor baggrund (delestillinger og ph.d.-stipendier) under Rigshospitalets Forskningspulje.

2016              Udpeget til at bedømme ansøgningerne fra kandidatuddannede med professionsbachelor baggrund under Regionhovedstadens Forskningspulje.

2013-            Medlem af forskerpanel bag anbefalinger for Fysisk Aktivitet i Sundhedsstyrelsen.

 

2011-2012     Ansvarlig for at udvikle et web-baseret oplysningsskema til samtlige gravide på

Rigshospitalet mhp. indsamling af systematiske Patient Reported Outcomes (PRO-data) tidligt i graviditeten. Sigtet er at skræddersy jordemødrenes og lægernes rådgivning og vejledning til den enkelte gravides behov og ønsker.

Den gravides informationer bliver kondenseret til et journalnotat. Obstetrisk Klinik på Rigshospitalet var den første fødeafdeling i Danmark, som implementerede et web-baserede oplysningsskema til gravide kvinder. Systemet er siden blev implementeret på yderligere to fødesteder i Danmark. 

2011              Ansvarlig for evalueringsrapport af udviklingsprojektet Mor i bevægelse, et samarbejdsprojekt mellem Gigtforeningen, Randers Kommune og Randers Regionshospital.

2003-2004     Medlem af netværksgruppen ”Det fysisk aktive sygehus”, som udgav publikationen: Det fysisk aktive sygehus. Definition og strategi for implementering. København: Sekretariat for netværk for forebyggende sygehuse i Danmark, 2004.                                    

2002-2008    Medlem af Forebyggelses- og dokumentationsudvalget i Kræftens Bekæmpelse.

1998-2000     Jordemoderforeningens repræsentant i Tobaksskaderådet.

 

Forskningssamarbejde

                      Igangværende forskningssamarbejder

 

2019-             Samarbejdspartner i projektet. Psykisk helbred i forbindelse med graviditet og fødsel; spiller kønshormoner og hjernens serotinsystem en rolle. Forsøgsleder er læge ph.d. Vibe Frøkjær, Neurobiologisk forskningsenhed, afsnit 6931, Rigshospitalet. Øvrige samarbejdspartnere er professor, overlæge, dr.med. Peter Damm, Obstetrisk Klinik Rigshospitalet, og professor, overlæge, dr.med Anja Pinborg, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet.

 

2017-2022    Initiativtager til projektet ”Betydningen af moderens livsstil under

graviditeten for barnets fødselsparametre ved fødslen for barnets intelligens på længere sigt”. Samarbejdspartnere er professor, neonatolog Tine Brink Henriksen, Aarhus Universitetshospital og afdelingslæge, ph.d. Line Rode, Klinisk Biokemisk Afdeling - Rigshospitalet Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet. Der forventes at blive publiceret tre artikler fra dette samarbejde.

 

2016-2019     Principal Investigator for studiet: The Effect of Group Exercise on Mental Wellbeing Among Pregnant Women (EWE) – et randomiseret kontrolleret interventionsstudie. Afvikles på, Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Formålet er at afprøve effekten af superviseret træning to gang om ugen på psykiske trivsel blandt gravide med tidligere angst og depression. Der er inkluderet 260 ud af 300 deltagere. Der er foreløbigt publiceret en protokol artikel fra studiet

Samarbejdspartnere i projektet: jordemoder, cand. scient.san. publ., ph.d.-studerende Lotte Broberg, professor, overlæge, dr.med. Peter Damm og professor, overlæge, dr.med. Ann Tabor, alle Obstetrisk Klinik Rigshospitalet, professor, psykiater Per Bech, Psykiatrisk Center Nordsjælland, lektor, psykolog, ph.d. Julie Midtgaard, UCSF og klinikchef, fysioterapeut Lisbeth Wiben, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet.

 

2014-2019    Medlem af styregruppen for forskningsprogrammet ” Family support and child-centret

care for vulnerable children- knowledge development and translation to care service.  2013-2019.  Programmet udgår forskningsgruppen Barns och familjers hälsa, Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, Lund Universitet, Sverige. Programansvarlig er professor, Inger Hallström.Programmet er finansieret med 18 millioner fra Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare ( FORTE). Styregruppen udsætter retninglinjer for forskningsprogrammet og budgettet.  Der forventes at blive publiceret tre artikler med samarbejdspartnere fra Lund Universitet.

 

2011-2019     Medlem af styregruppen for studiet: Magnesium Sulphate for Preterm Birth (MASP Study) – et randomiseret kontrolleret multicenter studie. Formålet er at undersøge om magnesium sulphat til gravide med risiko for præterm fødsel kan beskytte deres børn mod cerebrale pareser. Der er inkluderet de ønskede 560 deltagere i studiet og der foretages i øjeblikket follow-up af deltagernes børn. I alt 17 fødesteder i Danmark deltager i studiet. Det er foreløbigt publiceret en protokolartikel fra studiet.
Samarbejdspartnere i projektet er: overlæge Lene D Huusom, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital, læge, ph.d.-studerende Hanne Trap Wolf, professor, overlæge, dr.med. Anja Pinborg, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet, professor, overlæge, dr.med. Gorm Greisen, Neonalklinikken, Rigshospitalet og professor, overlæge, dr.med. Peter Uldall, Børne-Ungeklinikken, Rigshospitalet.

 

2013-             Medlem af styregruppen for Nordic Homebirth Study. Nordic Homebirth study er et

populationsbaseret kohorte studie af planlagte hjemmefødsler i fire nordiske lande med inklusion af 2992 deltagere. Der er publiceret tre studier fra kohorten.
Samarbejdspartnere er lektor, jordemoder, ph.d. Helena Lindgren, Afdeling for Kvinders og Børns, Karolinska Instituttet,Stockholm, Sverige, professor, jordemoder, ph.d. Ellen Blix og lektor, jordemoder, dr.med. Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Afdelingen for jordemoderkundskab, Fakultet for sygepleje, Islandsk Universitet.

                   

2010-            Medlem af European PrePreg network, et netværk for europæiske forskere, som arbejder med sundhed og vejledning i den periconceptionelle periode. Der er publiceret fire artikler med forskere fra dette netværk.

Samarbejdspartnere i netværket: professor jordemoder, ph.d. Tanja Tyden, Afdeling for Kvinders og Børns Sundhed, Uppsala Universitet, sygeplejerske, post.doc. Jenny Stern, Afdeling for Kvinders og Børns, Uppsala Universitet, professor, jordemoder, ph.d., Jill Shawe, Institut for sundhed og fælleskab, Plymouth University og lektor, jordemoder, ph.d. Ilse Delbaere, Jordemoderuddannelsen, Vives University College, Belgien.

 

Afsluttet forskningssamarbejder

 

 

2012-2018     Principal Investigator for studiet: The Effect of Water-exercise on Low Back Pain and Sick Leave, Among Healthy Pregnant Women (WAPW) – et randomiseret kontrolleret interventionsstudie. Studiet er afviklet på Obstetrisk Klinik, JMC, Rigshospitalet. Formålet er at afprøve effekten af usuperviseret træning i vand på intensiteten af lændesmerter og sygefravær. Projektet er gennemført, der er inkluderet 516 raske kvinder. Der er publiceret to artikler fra studiet og der mangler endnu at blive publiceret tre artikler.

Samarbejdspartnere i projektet var: jordemoder, ph.d.-studerende Mette Backhausen, professor, overlæge, dr.med. Peter Damm og professor, overlæge, dr.med. Ann Tabor, alle Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet samt lektor, fysioterapeut, ph.d. Hanne Albert fra Syddansk Universitet.

 

2007-2011    Medlem af styregruppen for udviklingsprojektet ’Mor i bevægelse – et samarbejdsprojekt mellem Gigtforeningen, Randers Kommune og Regionshospitalet Randers. Formålet var at undersøge om tilbud om træning kunne øge inaktive gravides aktivitetsniveau under og efter fødslen.  Der blev skrevet en evalueringsrapport om projektet, som er afsluttet

 

1996-2000    Projektansvarlig for Projekt Røgfri Nyfødt. En kohorte undersøgelse med 3,089 kvinder, som udfyldte to spørgeskemaer under graviditeten og ét et år efter fødslen samt afleverede to spytprøver til kotininbestemmelse under graviditeten. Endvidere blev der gennemført et multimodalt quasi-randomiserede interventionsstudie med henblik på at reducere andelen af rygere blandt 647 gravide kvinder i kohorten. Der er publiceret 10 artikler fra Projekt Røgfri Nyfødt og projektet er afsluttet.
Samarbejdspartnere i projektet var: professor, overlæge, dr.med. Bent Ottesen, chefjordemoder Hanne Kjaergaard, og læge, dr.med. Lars Møller.

 

 

 

Supervision af ph.d.-studerende (postgraduat supervision)

 

Igangværende

 

Hovedvejleder for jordemoder, cand.scient.san.publ. Lotte Broberg.
Professor, overlæge, dr.med. Peter Damm og professor, overlæge dr.med. Ann Tabor, medvejledere.

Projekttitel: Pregnant women at risk of depression: a register study and effect and experience of exercise intervention in a randomized controlled trial, Københavns Universitet.

Indlevering september 2020.

 

 

Hovedvejleder for jordemoder, cand.scient.san. Mie de Wolff.
Professor, overlæge, dr.med., Ann Tabor, overlæge, ph.d. Marianne Johansen, og lektor, psykolog, ph.d. Julie Midtgaard, medvejledere.

Projekttitel:  Health and well-being among pregnant women with chronic diseases – health status and intervention

Københavns Universitet.

Indskrives 1.juni 2018
Indlevering 30. maj 2021.

 

Hovedvejleder for jordemoder, cand.scient.san. Nina Olsén Nathan.
Overlæge, ph.d. Thomas Bergholt og en anæstesiolog, medvejledere.

Projekttitel: Labour dystocia and augmentation - predictors and prevention.
Københavns Universitet

Indlevering 30. november 2021.

 

Medvejleder for læge Ida Puschl
Professor, Nicholas, Stephen Macken fra Roskilde Universitets Hospitalet er hovedvejleder.
Københavns Universitet.

Projekttitel:

Indlevering: 2023 (det er et 4-årigt ph.d.- forløb)

 

 

 

Afsluttet

 

Medvejleder for jordemoder, cand.scient.san. Louise KK Weile.
Professor, jordemoder, ph.d. Ellen Nøhr, hovedvejleder og professor, overlæge, ph.d. Ulrik Kesmodel, medvejleder.

Projekttitel: Prevalence and predictors of alcohol and drug use before and during pregnancy and the association to adverse pregnancy outcome, Syddansk Universitet.

Forsvaret 6 marts 2020.

 

Medvejleder for læge Hanne Trap Wolf.
Professor, overlæge, dr.med. Anja Pinborg, hovedvejleder, overlæge Lene Drasbæk Huusom, medvejleder.

Projekttitel: Does antenatal magnesium sulphate and multivitamin have protective effects ?, Københavns Universitet.

Forsvaret 11 september 2020.

 

Hovedvejleder for jordemoder, cand.scient.san. Mette G Backhausen.

Professor, overlæge, dr.med. Peter Damm og professor, overlæge, dr.med. Ann Tabor, medvejledere.

Projekttitel: Low back pain during pregnancy. Prevalence and intervention. Københavns Universitet.

Forsvaret 6. oktober 2017.

 

Medvejleder for jordemoder, cand.scient.san. Jane Marie Bendix.
Klinisk lektor, overlæge, ph.d. Thomas Bergholt, hovedvejleder og overlæge, dr.med. Jens Langhoff-Roos, medvejleder.

Projekttitel: Activity restriction and hospitalization in threatened preterm delivery, Københavns Universitet.

Forsvaret juni 2015.

 

 

 

 

Supervision af bachelorer og kandidater (prægraduat supervision)

 

Kandidatniveau

Tid/periode: foråret 2020

Type: Hovedvejleder for speciale den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Line Brams Løvschal)

 

Kandidatniveau

Tid/periode: foråret 2019   

Type: Hovedvejleder for projektopgave, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Line Brams Løvschal)

 

 

Kandidatniveau

Tid/periode: foråret 2019   

Type: Hovedvejleder for speciale den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Lise Anker Pedersen)

 

 

Kandidatniveau

Tid/periode: foråret 2018   

Type: Hovedvejleder for speciale, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Stinne Høgh)

 

Kandidatniveau

Tid/periode: foråret 2018   

Type: Hovedvejleder for projektopgave, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Lise Anker Pedersen)

 

Bachelorniveau

Tid/periode: efterår 2017   

Type: Hovedvejleder for bachelorprojekt, medicinstudiet (Sara Jochumsen) 

Sted: SUND, Københavns Universitet

 

Kandidatniveau

Tid/periode: foråret 2017   

Type: Medvejleder for speciale, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Mie de Wolff)

Sted: SUND, Københavns Universitet

 

Kandidatniveau

Tid/periode: efteråret 2016

Type: Hovedvejleder for speciale, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Anette Severinsen)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Bachelorniveau

Tid/periode: efterår 2015   

Type: Hovedvejleder for bachelorprojekt, medicinstudiet (Signe Hedegaard) 

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2015      

Type: Hovedvejleder for projekt 2, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Maria SJB Willmarst)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2014      

Type: Hovedvejleder for speciale, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, sygeplejerske (Jane Lindhardt)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2014      

Type: Hovedvejleder for speciale, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Mette Langeland Larsen)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2014      

Type: Hovedvejleder for projekt 1, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Maria SJB Willmarst)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2014      

Type: Hovedvejleder for projekt 1, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, fysioterapeut (Helene Skriver)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2013      

Type: Hovedvejleder for speciale, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Malene Katballe)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2013      

Type: Hovedvejleder for speciale, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder, (Mette Backhausen)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2013

Type: Hovedvejleder for projekt 2, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Nina Olsen)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2013      

Type: Hovedvejleder for projekt 2, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, sygeplejerske (Jane Lindhardt)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2013      

Type: Hovedvejleder for projekt 2, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Mette Langeland Larsen)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2012      

Type: Vejleder for projekt 2, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Malene Katballe)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2012      

Type: Hovedvejleder for projekt 2, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Mette Backhausen)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2011      

Type: Medvejleder for speciale, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, sygeplejerske (Marie Luise Bangsgaard)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator sammen med hovedvejleder

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2011      

Type: Hovedvejleder for projekt 1, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, jordemoder (Malene Katballe).

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2011      

Type: Medvejleder for speciale, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, sygeplejerske (Luise Lermark)

Sted: SUND, Københavns Universitet

Eksamination: Eksaminator sammen med hovedvejleder

 

Bachelorniveau

Tid/periode: forår 2011      

Type: Medvejleder for bachelorprojekt, medicinstudiet (Cecilie Jespersen) 

Sted: SUND, Københavns Universitet

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2010      

Type: Vejledning i databehandling, kandidatspeciale, medicinstudiet (Ann Hærskjold)

Sted: SUND, Københavns Universitet.

                       

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2010      

Type: Vejledning i databehandling, kandidatspeciale, medicinstudiet (Hanne Trap Wolf)

Sted: SUND, Københavns Universitet

 

Kandidatniveau

Tid/periode: forår 2010      

Type: Vejledning i databehandling, kandidatspeciale, medicinstudiet (Maria Nordvall)  

Sted: SUND, Københavns Universitet

 

 

Censorfunktion

 

Censor på cand.scient.san.-uddannelsen siden 2010.

Censor på jordemoderuddannelsen siden 2000 (ca.)

 

 

Bedømmelser

 

2015. Bedømmelsesudvalg for lektorbedømmelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet

 

Reviewer for tidsskrifter

 

Har løbende været reviewer for Acta Obstetricia and Gynecologica Scandinavica, BMC pregnancy and childbirth, Sexual & Reproductive HealthCare, Birth, Scandinavian Journal of Science and Medicine in Sport og BMJ open

External positions

University of Copenhagen

2005 → …

Fingerprint

Dive into the research topics where Hanne Hegaard is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.
  • 1 Similar Profiles

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or