Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

VIA Family

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro:
Børn, som er født af forældre, der lider af en alvorlig psykisk sygdom som skizofreni, bipolar sygdom eller svær depression, er en overset gruppe i det etablerede, psykiatriske behandlingssystem og i de kommunale støttetilbud. Samtidig viser forskning, at disse børn er særligt sårbare, både biologisk/genetisk og socialt, og at de er i forhøjet risiko for selv at udvikle psykisk sygdom. Over halvdelen af disse børn vil på et tidspunkt i livet selv udvikle en eller anden form for psykiske lidelse, og omkring en tredjedel vil udvikle alvorlig psykisk sygdom (skizofreni, bipolar sygdom eller svær depression). I forsøg på at imødegå de alvorlige konsekvenser af psykisk sygdom er der udført mange studier, som fokuserer på stadierne inden den egentlige sygdom bryder ud, såkaldte clinical-high-risk eller ultra-high-risk individer, dvs. individer, som endnu ikke opfylder kriterierne for en egentlig diagnose, men som har tydelige tegn på psykiske problemer og nedsat funktionsniveau. Dette har medført en øget interesse for at sætte endnu tidligere ind med en forebyggende indsats, før diagnosen stilles for første gang, eller før problemerne vokser sig store og komplekse. Dette foreslås i vid udstrækning i den internationale litteratur, men er endnu ikke afprøvet systematisk herhjemme. Den grundlæggende hypotese er, at man ved en tidlig indsats kan beskytte sårbare individer mod de kendte risikofaktorer (fx traumer eller kognitive vanskeligheder) og styrke individets resiliens ved at styrke kendte, beskyttende faktorer (fx sociale relationer eller rekreative aktiviteter). Ved at sætte ind tidligt opnår man endvidere at forhindre den kaskadeeffekt, som kan ses, når talrige risikofaktorer over tid påvirker et individ. Tidlig intervention til børn med familiært betinget øget risiko kunne fx være støtte til forældrene, tilførsel af ressourcer til familien i bred forstand, psykoedukation og forældretræning – tiltag, som formodes at kunne styrke barnets sunde udvikling og resiliens og forebygge psykisk sygdom. Tidlig, forebyggende, tværfaglig intervention anbefales i vid udstrækning i den internationale litteratur. VIA Family er et konkret og innovativt behandlingstiltag, som sigter mod at udnytte en oplagt mulighed for at forebygge psykisk sygdom ved at styrke sårbare børn og gavne deres familier. VIA Family er en tidlig, specialiseret, integreret og familiebaseret indsats rettet mod børnefamilier, hvor mindst én forælder har en alvorlig, psykisk sygdom (skizofreni, bipolar affektiv sygdom eller svær depression).

Metoder:
Med udgangspunkt i udtræk fra Det Psykiatriske Centralregister eller henvisning fra PC Frederiksberg vil i alt minimum 100 (og max 120) familier blive inviteret til at deltage. Heraf vil halvdelen efter randomisering få tilbudt VIA Family interventionen, mens den anden halvdel vil få kommunens standardtilbud (TAU, treatment as usual). Når familierne har accepteret at deltage og inden de randomiseres til enten VIA Family eller TAU, vil både barn og voksen blive undersøgt med et grundigt forskningsbatteri, som varetages af to forskere (ph.d.-studerende). Som led i evalueringen vil alle interviews og tests vil blive gentaget af blindede forskere efter 9 og 18 måneder for begge grupper, både TAU og VIA Family. Hvis familien tillader det, vil barnets lærer også blive inddraget for at svare på relevante spørgeskemaer om barnets adfærd og funktion i skolen.

Resultater (forventede):
Hypotesen er, at vi ved at give de berørte børnefamilier et integreret, målrettet, ikke-stigmatiserende og familiebaseret tilbud kan reducere omfanget af barnets aktuelle psykiske vanskeligheder, forbedre barnets daglige funktion, herunder nedbringe antallet af fraværsdage fra skole, lette familiens samlede belastningsgrad og øge trivslen, forebygge anbringelser af børnene udenfor hjemmet og på langt sigt reducere forekomsten af psykiske sygdomme hos børnene.

Diskussion/Impact (forventet):
Forskningsprojektets kan bidrage til kvalificeret og implementerbar viden om, hvorvidt en tidlig, specialiseret og forebyggende indsats faktisk kan øge sårbare børns funktionsniveau og reducere deres psykiske vanskeligheder. Forskningsprojektet vil udover at generere ny viden være et pilotprojekt for, hvordan udfordringen med og behovet for tidlig forebyggende indsats i psykiatrien helt konkret kan løses i et tæt og velfungerende tværsektorielt samarbejde mellem det sociale område og psykiatrien.
StatusIgangværende
Periode20/07/201731/03/2021

ID: 61844310