Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Transcultural psychiatric assessment and treatment of migrants in Denmark

Projekt: Typer af projekterProjekt

 1. Interpreters in Transcultural Psychiatry

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

 1. Suicidal behavior among psychiatric patients in Rwanda

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 2. ScoRe: assessing refugee health in a cultural context

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 3. Neurofeedback as a treatment for trauma-affected refugees

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 • Skammeritz, Signe Lund (Projektdeltager)
 • Carlsson, Jessica Mariana (Projektleder, faglig)
 • Mortensen, Erik Lykke, Københavns Universitet, Danmark (Projektdeltager)
 • Nørredam, Marie, MESU, Københavns Universitet, Danmark (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Verden oplever aktuelt den største migration siden 2. Verdenskrig – forventeligt vil det øge antallet af psykiatriske patienter med migrantbaggrund i Danmark i årene frem. Der vil derfor være et stadig stigende pres på det danske sundhedsvæsen for at sikre en god og effektiv psykiatrisk behandling af disse patienter.

Dette projekt vil tilvejebringe ny nødvendig viden samt validere et nyt klinisk værktøj, for at give en god og effektiv psykiatrisk behandling af alle mennesker i Danmark, uanset baggrund. Det er vigtigt at vi er med til at sikre den bedste og rette behandling for den enkelte patient, set både ud fra patientens og et samfundsmæssigt perspektiv.

Det er en del af WHO’s vision at den behandling der tilbydes skal være kulturel passende for den enkelte patient (1). International forskning i transkulturel psykiatri viser at migranter har en øget hyppighed af visse psykiatriske sygdomme, bl.a. post traumatisk belastningsreaktion og skizofreni. Endvidere viser forskning at patienter med migrantbaggrund har en øget risiko for at blive fejldiagnosticeret, samt under- eller overdiagnosticeret (2–6).

Vi ved således at særlige forhold gør sig gældende for patienter med migrantbaggrund, men vi har kun en lille viden om hvordan vi opnår en bedre og mere målrettet udredning og diagnosticering af psykiske lidelser hos denne patientgruppe. Det er på den baggrund at Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri forsker inden for netop dette felt, hvilket nedenstående ph.d. projekt er en central del af.

Formål: Formålet med dette ph.d.-projekt er således at styrke viden om udredning og diagnosticering af psykiske lidelser hos patienter med migrantbaggrund i Danmark, samt muliggøre en kulturelt tilpasset og patientcentreret tilgang til patienten. Når formålet bliver belyst vil det være både til gavn for patienterne, behandlerne samt have en samfundsøkonomisk gevinst i form af mere effektiv og målrettet behandling.
Projektet består af tre delstudier med følgende forskningsspørgsmål:

Delstudie 1: Hvad er hyppigheden af psykiatriske diagnoser blandt migranter sammenlignet med etniske danskere, og har migranter et højere antal diagnoseskift end etniske danskere?
Delstudie 2: Skifter patienter med migrant baggrund diagnoser i forløbet af henvisning, udredning og evaluering af behandling, og i så fald hvad er de mulige årsager til sådanne skift?
Delstudie 3: Bidrager Interview til evaluering af kulturelle faktorer (CFI) med vigtig information til klinikeren i den diagnostiske proces og behandlingsplan?

Det første delstudie vil vha. registerdata undersøge om migranter generelt set har en højere hyppighed af psykisk sygdom end etniske danskere, hvilket ikke tidligere er undersøgt i samme grad. Derudover undersøges om migranter i Danmark over tid har større risiko for at skifte diagnose end etniske danskere som et udtryk for at der er et problem med den diagnostiske validitet i denne patientgruppe.
Det andet delstudie er en forløbsundersøgelse, hvor mulige faktorer for diagnostisk usikkerhed forsøges klarlagt på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.
Det sidste delstudie undersøger om brugen af CFI giver vigtig viden til klinikeren i den diagnostiske proces eller behandlingsplanen.
Formålet bliver herved undersøgt fra hver sin vinkel og inddrager både et diagnoseperspektiv, et behandlerperspektiv samt patientens perspektiv. Derved opnår vi en grundig gennemgang og en synergetisk effekt, hvor delstudierne supplere hinanden og således bidrager til en øget samlet forståelse af transkulturel psykiatri.

Baggrund: Kultur påvirker mødet mellem patient og behandler, og det kan være særligt udfordrende ved fremmede kulturer, hvor den intuitive forståelse mellem patient og behandler kan mangle. Hvis man som behandler ikke har fokus på og forståelse for den kulturelle kontekst omkring patienten, risikerer man fejldiagnosticering samt under- og overdiagnosticering af psykisk sygdom (5). En undersøgelse viste at 49 % fik ændret deres diagnose fra psykotisk lidelse til ikke-psykotisk lidelse efter at have været udredt i en særlig transkulturel enhed (5). Der er således argumenter for en mere kultursensitiv patienttilgang, for at sikre retten til lige god udredning og behandling for alle, uanset kulturel baggrund.
Der kan være brug for værktøjer til at imødekomme de ovenfor nævnte udfordringer. CFI er et nyt redskab fra Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th. edition (DSM-5) og kan muligvis bidrage til en bedring af den diagnostiske validitet. CFI er et semistruktureret interview, og der er en udgave til patienter og pårørende samt supplerende spørgsmål bl.a. til børn og unge samt flygtninge (7).

Metode
Registerundersøgelse
Population: Data fra Danmarks Statistik på alle migranter der bor i Danmark fra 1.1.2003-1.1.2013 samt en etnisk dansk kontrolgruppe(1:5), defineret som danskfødt af danskfødte forældre.
Dataindsamling: CPR-numrene bliver koblet til Psykiatrisk Central Register og hyppigheden af psykiatriske diagnoser bliver undersøgt samt antallet af diagnostiske skift blandt individer med en psykiatrisk diagnose, indtil én af følgende begivenheder: 1) død, 2) emigration, 3) slutdato (1.1.2013). Der medtages kun ICD-10 diagnoser. Det akkumulerede antal diagnoser i løbet af den 10 årige periode samt den første og sidste diagnose bliver sammenlignet. Dette giver et estimat for diagnostiske skift i de to grupper. Der bliver lavet regressionsanalyser for at justere for alder, køn og socioøkonomiske faktorer.
Forløbsundersøgelse af udrednings- og behandlingsforløb på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP)
Population: Alle patienter der kommer til en visitationssamtale og opfylder henvisningskriterierne på CTP i perioden juli 2014 til juli 2016 vil indgå i forløbsundersøgelsen, frataget de flygtninge med posttraumatisk belastningsreaktion som indgår i CTP’s randomiserede forsøg. Ifølge de foreløbige opgørelser vil det dreje sig om ca. 120 patienter per år.
Dataindsamling: Ved visitationssamtalen hos en læge, bliver der indsamlet en lang række informationer om patientens baggrund samt psykiske og somatiske helbred. Endvidere udfylder patienten selvadministrerede spørgeskemaer om psykisk og fysisk helbred som gentages ved afslutning af behandling.
Patienterne gennemgår indledningsvis en tværfaglig udredning, og tilbydes et behandlingsforløb på CTP, hos enten en læge, sygeplejerske eller psykolog. Behandlingen inddeles i modul 1 og 2, af hver tre måneders varighed. Henvisningsdiagnosen genovervejes i alt tre gange: efter visitationen, efter modul 1 og ved behandlingsafslutning. Diagnoser bliver sammenlignet for hver enkelt patient, for at konstatere om der har været et diagnoseskift, og i så fald om det indenfor det samme diagnostiske kapitel i ICD-10 eller fra et diagnostisk kapitel til et andet (f.eks. fra psykotisk til ikke-psykotisk). Lægen noterer i patientjournalen hvis diagnosen ændres og hvorfor. Sociodemografisk data, selv-ratings og observatør-ratings vil blive brugt til at beskrive patientgruppens psykiske symptomer, livskvalitet og social funktion. Information om vigtige kulturelle emner for patienten vil blive samlet ved udredningen.

Studie vedrørende brug af CFI
CFI er oversat til dansk af forlaget Hogrefe. Fra 2014 – 2015 er CFI pilottestet på CTP.
Population: 70 patienter med migrant baggrund, som er henvist til følgende klinikker: CTP, Indvandremedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital og Distriktspsykiatrisk Center Ishøj i perioden august 2015 – december 2015. En rekruttering fra klinikker med forskellige behandlingstilbud vil sikre at resultaterne bliver repræsentative i en større kontekst i det danske sundhedsvæsen. For at blive inkluderet skal patienten være en 18 år eller ældre migrant og have en psykiatrisk lidelse.
Dataindsamling: Såfremt det ved første samtale i klinikken viser sig at patienten opfylder inklusionskriterierne planlægger lægen gennemførelse af CFI ved den næste lægesamtale. Lægen vil resumere CFI’en i journalen og vil i et spørgeskema notere om informationen fra CFI’en har ændres lægens opfattelse af patientens symptomer, diagnose eller indholdet af behandlingsplanen. Patienten vil efter interviewet blive bedt om at udfylde et spørgeskema om tilfredsheden med interviewet. Data bliver analyseret for at give et kvantitativt estimat over den ekstra information der indsamles ved at bruge CFI.
Forud for projektets start vil de læger der skal gennemføre CFI modtage grundig undervisning i udførelsen.
Perspektiver: Resultaterne fra dette projekt vil bidrage væsentligt til den eksisterende viden inden for trankulturel psykiatri og forventes at stimulere yderligere forskning i feltet.
Den indsamlede viden vil bidrage til at forbedre udredning og behandling af migranter med psykisk sygdom i Danmark. Der forventes en socioøkonomisk gevinst i form af en mere fokuseret, effektiv og dermed tidsbesparende samt patientfokuseret behandling (8). Hvis CFI viser sig at være et nyttigt værktøj kan det nemt og uden ekstra omkostning implementeres og benyttes bredt i hele det danske sundhedsvæsen. Projektet vil således have en stor gennemslagskraft både nationalt og internationalt.
Den indsamlede viden vil blive delt med relevante samarbejdspartnere i Danmark og internationalt med den transkulturelle ekspertgruppe i DMS-5 og formidles til befolkningen via bl.a. vores hjemmeside.

StatusAfsluttet
Periode01/07/201501/07/2018

  Forskningsområder

 • Sundhedsvidenskab - Transcultural Psychiatry, Health Systems Research, Observational study, Registerbased research

ID: 46172269