Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

TAILOR II

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Tailor søger at udvikle viden om ned- og eventuel udtrapning af antipsykotisk medicin, således at denne proces kan understøtte den enkelte patients personlige recovery proces.

”Deprescribing” , forstået som “…..the process of withdrawal of an inappropriate medication, supervised by a health care professional with the goal of managing polypharmacy and improving outcomes”, er et relativt nyt forskningsområde i psykiatrien, der i første runde er blevet bremset af at det ikke er gennemførbart af det klassiske randomiserede trial, jvf Tailor 1 og tilsvarende internationale trials.

Tailor 2 er at udnytte et bredt spektrum af forskningsmetoder til at belyse området fra forskellige vinkler, med det overordnede formål at udvide evidensgrundlaget for ”deprescribing” processen, så også denne del af behandlingen kan ske på et oplyst grundlag.

Delmål og tilhørende metode inkluderer:
1. Beskrive frekvensen af alvorlige tilbagefald efter forsøg på nedtrapningen
I et naturalistisk, observationelt design, følges en gruppe patienter der trappes ud af medicin over 2 år, og den andel der oplever en alvorlig forværring rapporteres. Denne deskriptive analyse giver viden om den præcise præcise risiko for forskellige utilsigtede forsløb. Det er vigtigt for både kliniker og patient at kende til for at træffe et informeret valg.
2. Undersøge hvem der er i størst risiko for tilbagefald
På ovenstående observationelle design, laves der også prædiktive analyser. I overensstemmelse med generelle udvikling af personlig medicin, vil vi med udgangspunkt i patientens socioøkonomiske forhold og sygdomskarakteristika undersøge prædiktorer for respons, mhp. individualisering af rådgivning.
3. Undersøge om truende alvorlige tilbagefald kan identificeres og forebygges
På ovenstående observationelle design følges patienterne daglig med registreringer i en app hvori der indgåren personlig tilbagefaldsprofil. Hvis det er muligt at prædiktere truende tilbagefald, kan forsøget på nedtrapning foregå mere sikkert i fremtiden.
4. Undersøge hvordan medicinudtrapning påvirker oplevelsen af personlig recovery
Efter en årrække med betydelig fokus på den symptomreducerende effekt af antipsykotisk medicin, er målet med behandling nu flyttet til personlig recovery. For at undersøge hvordan medicinudtrapning påvirker oplevelsen af recovery, laves der idiografiske analyser hvor samspillet undersøges på individ-niveau.
5. Undersøge hvordan læger forholder sig til patientens ønske om medicinudtrapning
På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, vil lægernes syn på autonomi versus paternalisme undersøges, mhp at kortlægge hvilke etiske overvejelser der ligger til grund for den vejledning og støtte de giver patienter når lægen ikke er enig i ønske om nedtrapning af antipsykotisk medicin.
6. Undersøge hvordan patienterne oplever lægens holdning til medicinudtrapning
På baggrund af kvalitative interviews undersøges om patienter med ønske om udtrapning føler det trygt at være ærlig med sit ønske, eller om der er barrierer i læge-patient relationen der forhindrer åbenhed, og i værste fald resulterer i at patienten trapper ud i hemmelighed.
7. Undersøge hvordan forskningsområdet kan videreudvikle sig
Som en del af et internationalt samarbejde, udarbejdes en systematisk tilgang til deprescribing-forskningsområdet, hvor transparent beskrivelse af forskningsspørgsmål, metode og analyse præsenteres. Set i lyset af den manglende gennemførbarhed af RCTs. Er der brug for en samlet strategi til at bringe feltet videre.
8. Undersøge risiko for tilbagefald ved udtrapning sammenlignet med vedligeholdelsesbehandling
Ved at udnytte nye analyseteknikker, target trial methodology, vil vi udnytte observationelle data til at kaste lys over det kausale spørgsmål; hvad er risikoen for tilbagefald ved udtrapning, versus vedligeholdelsesbehandling med antipsykotika.

Vi forventer at projekterne samlet set vil bidrage til at kvalificere shared decision-making, og på den måde skabe sikrere rammer for antipsykotisk medicinudtrapning og sikre optimal understøttelse af den enkeltes recovery-proces.
StatusIgangværende
Periode01/01/202001/01/2024

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Pharmacology, Observational study, Recovery

ID: 61736648