Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Kvaliteten af Kolecystektomi i Danmark

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Dansk Galde Database (DGD) er etableret i 2005. I databasen overvåges kvaliteten ved operation for galdesten på alle kirurgiske afdelinger i Danmark. Den indeholder oplysninger om operationen, patienten og operatøren samt oplysninger vedrørende indlæggelsestid, postoperative indgreb og reoperationer samt komplikationer og dødsfald. De data der indgår i databasen er dels indtastet af operatøren umiddelbart efter operationen og dels hentet fra Landspatientregisteret (LPR) hvor diverse data vedrørende indlæggelsestider samt foretagne indgreb og diagnoser i forvejen registreres vha. vedtagne koder (SKS-koder). I opbygningen af DGD har man forsøgt at begrænse de indberetninger, der skal indtastes af operatøren og i stedet anvende de oplysninger der i forvejen indberettes til LPR. Det gør det enkelt at registrere den enkelte operation og sikrer en høj indberetningsprocent. Imidlertid bliver resultaterne af de vedtagne indikatorer for kvalitet – herunder indlæggelsestid og forekomsten af komplikationer og postoperative dødsfald meget afhængige af nøjagtigheden af registreringerne i LPR. Det er derfor nødvendigt at validere nøjagtigheden af de anvendte LPR data. Der er i databasen fastsat en række indikatorer for kvalitet (f.eks. hyppigheden af skader på de dybe galdegange, dødsfald indenfor 30 dage efter operationen etc.). For nogle af indikatorerne er det aktuelt uafklaret i hvor høj grad de afspejler komplicerede forløb og dermed er rene udtryk for kvalitet. Dette gælder f.eks. indikatoren: ”frekvensen af indlæggelser over 3 dage efter operation”. I første del af projektet foretages derfor en validering af metoden bag Dansk Galde Database ved dels at undersøge validiteten af data fra LPR dels at undersøge hvor ”rent” indikatorerne afspejler kvalitet. Dette gøres ved at sammenholde data fra et stort antal journaler med de indberetninger der er i LPR samt sammenholde de vedtagne indikatorer med de reelle patientforløb, som de fremgår af journalerne. Anden del af projektet er en opgørelse af kvaliteten af kolecystektomi i Danmark. Dette gøres vha. data fra mere end 10.000 patienter indberettet til DGD med de korrektioner ovennævnte undersøgelser evt. medfører. Det skal undersøges hvorvidt de danske resultater lever op til internationalt anerkendte kvalitetsmål for indlæggelsestider komplikationer og dødsfald. De alvorligste komplikationer som beskadigelse af de dybe galdeveje og død 30 dage postoperativt opgøres og analyseres enkeltvis m.h.p. om der kan påpeges specifikke risikofaktorer og dermed sættes ind på særlige områder for at øge patientsikkerheden. Endelig foretages vha. DGD data en analyse af hvilke af de formodede risikofaktorer, der har signifikant betydning for patientforløbene efter kolecystektomi og om der er andre faktorer end de aktuelt vedtagne, der har betydning og derfor fremover bør registreres i databasen. Samlet set vil projektet således validere metoden bag DGD, opgøre resultaterne fra mindst 10.000 operationer på landsplan og afdække om databasen kan optimeres således at den bedst muligt afspejler den sande kvalitet.
StatusIgangværende
Periode01/08/200601/08/2009
FinansieringskildeIntern støtte (Offentlig)
Forskningsprogram<ingen navn>

    Forskningsområder

  • kolecystektomi, kvalitet, Dansk Galde Database, database, laparoskopisk kolecystektomi, komplikation, operation, kliniske indikatorer

ID: 32531317