Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Kardielle og metaboliske bivirkninger ved behandling af børn og unge mellem 12 og 17 år med aripiprazol eller quetiapin – et dobbeltblindet, randomiseret, dansk multicenterstudie. Phd Projekt

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Baggrund:
Børn og unge med psykotiske lidelser er en patientgruppe, hvis liv er præget af svære symptomer og nedsat psykosocial funktionsevne. Børn og unge har typisk et mere alvorligt sygdomsforløb og dårligere prognose end hvis sygdommen debuterer i voksenalderen. Endvidere er disse patienter hyppigere behandlingsresistente og har øget risiko for udvikling af bivirkninger ved behandling med antipsykotika. Siden de såkaldte anden-generations antipsykotika (SGA) blev introduceret, er forbruget af SGA gradvist øget, selvom rationalet for anvendelsen af SGA i denne patientgruppe primært er ekstrapoleret fra voksne. Der foreligger til dato kun få og relativt små undersøgelser, der belyser effekt og bivirkninger af SGA hos børn og unge.

I dette Ph.D. studie fokuseres der på kardielle bivirkninger, der potentielt kan være livstruende, samt risikoen for udvikling af metaboliske forstyrrelser, der kan føre til diabetes og kardiovaskulær sygdom senere i livet. Disse tilstande forringer i markant grad livskvaliteten og helbredet hos en patientgruppe, der allerede er svært belastede af deres psykiske lidelse. Endvidere er behandling af disse tilstande yderst kostbart.

Formål:
Det aktuelle Ph.D. studie er en del af TEA-forsøget (Tolerabilitet og Effekt af Antipsykotika hos børn og unge med psykoser), et investigator-initieret, multicenter, randomiseret og dobbelt-blindet klinisk lægemiddelforsøg, der sammenligner effekt og bivirkninger ved to af de mest anvendte anden-generations antipsykotika (aripiprazol og quetiapin) blandt børn og unge med psykose. Studiets formål er at sammenligne de to antipsykotika mht. kardielle bivirkninger, herunder 1) påvirkning af hjertets elektriske overledning og 2) metaboliske ændringer der potentielt kan føre til diabetes og kardiovaskulær sygdom. Endelig vil studiet undersøge, i hvilket omfang individuelle genetiske faktorer har indflydelse på denne risiko.

Design:
TEA forsøget udføres på seks børne- og ungepsykiatriske centre i Danmark over en periode på tre år. Der inkluderes 200 patienter, der ikke tidligere har været i antipsykotisk behandling mellem 12 og 17 år, begge inklusive, i studiet samt 100 raske kontrolpersoner. De 200 patienter randomiseres til dobbeltblindet behandling med enten aripiprazol eller quetiapin, og bliver optrappet over en periode på ni dage til den endelige dosis (20 mg aripiprazol eller 600 mg quetiapin). Herefter følges hver patient i 16 uger, før blindingen bliver brudt, og patientens fortsatte behandling vælges af dennes behandlingsansvarlige læge. Dosis kan op- eller nedjusteres i henhold til effekt og bivirkninger. Hver patient bliver grundigt undersøgt for ændringer i psykopatologiske parametre med validerede instrumenter i forbindelse med inklusion, samt efter 2, 4 og 12 uger, og bliver bedt om at deltage i en follow-up undersøgelse efter 52 uger. Blodprøver og 12-aflednings-EKG tages ved inklusion samt efter 4, 12 og 52 uger. Detaljeret beskrivelse af inklusions- og eksklusionskriterier, samt beskrivelse af undersøgelserne, fremgår af forsøgets protokol (8). Der tages desuden blodprøver til analyse af Genome-Wide SNP (single nucleotide polymorphism)-data (vha. ILLUMINA 610K SNP chip) samt til genetisk analyse af deres CYP (Cytochrome P450)-systemer.

Inklusionskriterier:
Diagnose: Børn og unge med ikke-organisk og ikke-stofudløst psykose, som er
diagnosticeret med en af følgende psykotiske tilstande efter ICD-10 kriterier: F20, F22-29
og F30.2, F31.2, F31.5, F32.3 og F33.3. Diagnosen verificeres ved semistruktureret
psykopatologisk interview med K-SADS-PL (Kaufmann 1997) 4 uger efter inklusion i
forsøget.
• Psykopatologi: Børn og unge med psykose symptomer, der scorer ≥ 4 på mindst ét af
følgende PANSS items: P1 (delusions), P2 (conceptual disorganization), P3
(hallucinations), P5 (grandiosity), P6 (suspiciousness/persecution) eller G9 (unusual
thought content); og total PANSS score > 60. Den behandlingsansvarlige læge har
besluttet at ordinere et antipsykotisk lægemiddel.
Alder: 12-17 år (begge inklusive).
• Køn: Begge køn kan inkluderes.
• Tidligere behandling: Patienter skal være antipsykotika naive eller må maximalt have
været i antipsykotikabehandling rettet mod en psykotisk tilstand indenfor det seneste
kalenderår. Patienter, som har fået maksimalt 1 uges tidligere antipsykotisk behandling
(lifetime, uanset tidspunkt), kan også inkluderes.
• Somatisk sygdom: Ingen somatiske kontraindikationer til den planlagte medicin,
dokumenteret ved standard somatisk undersøgelse.
• Skriftlig informeret samtykke.

Eksklusionskriterier:
Tvangsbehandling: Patienter, der er tvangsindlagt mod deres vilje, vil blive ekskluderet.
Hvis deres status skifter til frivillig indlæggelse, kan de blive inkluderet. Hvis patienten
allerede er inkluderet i forsøget og kortvarigt bliver tvangsindlagt, tvangstilbageholdt eller
underlagt anden tvangsbehandling i henhold til Psykiatriloven, skal både patienten og
forældre give tilsagn til at forblive i forsøget, hvis eksklusion skal undgås.
Tvangsbehandling i form af kortvarig tvunget immobilisering eller enkelte tilfælde af
tvungen medicinering er ikke grundlag for eksklusion.
• Diagnoser: Patienter med stofudløst eller organisk psykose, svær kronisk somatisk
sygdom, eller tidligere alvorligt hovedtraume ekskluderes. Patienter, der ikke har en
psykose, men har fået ordineret antipsykotisk behandling på baggrund af fx svære
adfærdsproblemer eller tics, ekskluderes.
• Graviditet: Gravide eller ammende patienter er ikke inkluderet (en graviditetstest skal
tages af kvindelige patienter ved inklusion). Det kræves, at kvindelige deltagere, som er
fertile og seksuelt aktive, benytter sikker antikonception I hele forsøgsperioden (se 6.4
Antikonception).
• Stofmisbrug: Patienter med svært alkoholmisbrug eller stofmisbrug ekskluderes (misbrug
defineres udfra F1x.2 Afhængighedssyndrom). Muligt misbrug bliver overvåget både ved
at interviewe forsøgsdeltagere og ved at tage en urinprøve ved inklusion og 4, 12 og 52
(hvis mistanke om stofmisbrug foreligger) i forsøget, der tester for tilstedeværelse af
kokain, amfetamin, cannabis, opiater, metamfetamine (registrerer også ecstacy) og
benzodiazepiner. Hvis svært misbrug mistænkes under forsøget, vil en ad hoc urinprøve
blive taget. Korte perioder med stort alkohol/cannabis indtag vil ikke være grundlag for
eksklusion fra forsøget, dog vil kognitive og andre undersøgelser ikke blive gennemført,
mens en patient er påvirket af alkohol eller andre stoffer.
• Forværring: Patienter udgår af den blindede del af forsøget, hvis der er signifikant
forværring af hans/hendes kliniske status under forsøget (dvs., stigning på 20% eller
mere fra baseline på PANSS total score).
• Allergi: Patienter med allergi overfor indholdsstoffer i de anvendte medikamenter, eller er
laktose intolerant ekskluderes.
• Manglende informeret samtykke.

Hvordan kommer jeg til at deltage?
Via lægehenvisning fra den afdeling man er på.


StatusAfsluttet
Periode01/01/201201/04/2015

ID: 39349604