Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Introduktion
Antallet af danskere, der kæmper med psykiske vanskeligheder, er stigende. Der er derfor behov for nytænkning, for at gribe flere mennesker, inden de udvikler alvorlige psykiske problematikker. Litteraturen peger på, at der er behov for at der udvikles nye og mere personcentrerede former for støtte, der i højere grad tilbyder en individualiseret støtte med udgangspunkt i det enkelte menneskes værdier, præferencer og mål i livet. Peer-støtte indsatser dvs. hvor mennesker med fælles levede erfaringer kan støtte og
lære af hinanden - kan være én af løsningerne. Derudover, kan tilbud om individuelt følgeskab med en frivillig have en betydning ifht. udvikling af sociale færdigheder og deltagelse i sociale fællesskaber. Foreløbigt er der begrænset videnskabelig evidens for, hvorvidt peer-støtte indsatser målrettet mennesker med psykiske lidelser har en effekt. Der er derfor dog brug for mere viden om effekten af peer-støtte samt de aktive mekanismer i peer-støtte og individuelt følgeskab.

Formål:
Formålet med projektet er at undersøge effekten af en 10-ugers gruppebaseret peer-støtte indsats sammenlignet med kommunal standard social service i tre Danske kommuner (København, Helsingør og Fredericia) blandt borgere med psykiske vanskeligheder – ved brug af både kvantitative og kvalitative metoder. Indsatsen gives af ’peers’ dvs. mennesker med levede erfaringer med psykiske vanskeligheder og supplerer de regionale og kommunale tilbud og målet er at fremme selvvurderet personlig recovery og mental sundhed - samt at facilitere yderligere deltagelse i sociale fællesskaber i civilsamfundet, kommunale tilbud, regionale sundheds indsatser, uddannelse og beskæftigelse ved at tilbyde individuelt følgeskab med en frivillig peer i op til 6 måneder efter opstart i gruppeforløbet.

Målgruppe
-Borgere over 18 år, der henvender sig til de kommunale, sociale indsatser for at få støtte
og hjælp grundet psykisk sårbarhed, og som oplever nedsat psykisk funktionsevne, svarende til målgruppen for servicelovens §82d, samt samme målgruppe gennem selvhenvendelse.
-Skal være inkluderet i det randomiserede forsøg og tildelt deltagelse i indsatsdel.
-Op til 142 personer kan modtage følgeskab

Metode:
Peer-støtte indsatsens effekt vil blive evalueret individ, system og samfundsniveau i fem delprojekter:
•Del-projekt 1:
a.Der gennemføres et randomiseret forsøg for at undersøge effekten af peer-støtteindsatsen ifht. personlig recovery, empowerment, funktionsevne og livskvalitet.
b.Ved brug af fidelity-måling, undersøges kvaliteten af implementeringen af peer-støtteindsatsen.

•Del-projekt 2:
a.Ved brug af nationale registre og spørgeskemadata beskrives målgruppen nærmere mht. demografiske og socioøkonomiske faktorer, brug af sundheds-, beskæftigelsesmæssige og sociale kommunale ydelser samt henvendelsesårsag, funktionsevne, socialt netværk mm.

•Del-projekt 3:
a.Det randomiserede forsøg suppleres med en kvalitativ undersøgelse for at undersøge borgernes oplevelse af peer-støtteindsatsen.
b.Samt de frivillige peer-støtters oplevelse af at fungere som facilitator af peer-gruppeforløbene.

•Del-projekt 4:
a.Ved brug af metoden Outcome Harvesting, undersøges i hvilket omfang peer-støtteindsatsen er medvirkende til at øge adgangen til fællesskaber i civilsamfundet, øge vidensdeling og koordination mellem den offentlige sektor og civilsamfundet og styrke det tværsektorielle samarbejde.

•Del-projekt 5:
a.Ved brug af samfundsøkonomisk metode, undersøges peer-støtteindsatsens effekt på sundheds-, beskæftigelsesmæssige og sociale ydelser 2 år efter, at sidste borger er blevet inkluderet i det randomiserede forsøg.

Forventet impact
Projektet vil bidrage med ny og vigtig viden om, hvordan personer med psykosociale problematikker kan støttes i deres personlige recovery proces via peer-støtte og individuelt følgeskab i lokalsamfundet. Ved at skabe viden af høj kvalitet om målgruppen og dens udfordringer, viden om effekten af indsatsen samt viden om de kvalitative oplevelser af peer-støtte, styrkes samfundets muligheder for at gribe den hastigt voksende befolkningsgruppe med psykisk sårbarhed, før problemerne forværres. Samtidig vil viden om, hvordan peer-støtteindsatsen medvirker til forandring af praksisser blandt sociale aktører i feltet bidrage med viden om, hvordan samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund kan styrkes. Desuden vil den samfundsøkonomiske evaluering bidrage med viden om peer-støtteindsatsens omkostningseffektivitet. Dette vil sammen med evalueringens fokus på indsatsens implementerbarhed sikre, at vi efter endt evaluering har de bedste betingelser for at kunne vurdere hvorvidt implementering af peer-støtte
indsatsen kan anbefales nationalt såvel som internationalt.

Status
Pilotstudie og evaluering: Afsluttet
Systematisk review og meta-analyse på effekten af peer-støtte: Analyserne er afsluttet
Studiedesignsartikel: Indsendt til tidsskrift
RCT-studie: Inklusion startede Dec. 2020

StatusIgangværende
Periode01/09/201930/11/2022

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Peer-to-peer support, individual companionship, RCT, mental vulnerability, community-based, volunteer peers, personal recovery, Anxiety Disorders, Eating Disorders, Mood Disorders, Personality Disorders, Psychosocial Interventions, Recovery, Behavior and Behavior Mechanisms, Randomized Controlled Clinical Trial, mental health difficulties, Mental Health

ID: 61679212