Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Emotionsregulering hos børn med Tourette syndrom, PhD projekt

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Baggrund:
En række børne- og ungdomspsykiatriske lidelser er forbundet med aggression, raserianfald og uregerlig adfærd, og det er ofte disse fænomener, der i første omgang får forældre til at søge rådgivning (Stephens & Sandor, 1999; Sukhudolsky & Scahill, 2007). Studier viser, at raserianfald er til stede hos 25 til 70 % af børn med TS (Budman et al., 2000), og denne form for eksplosiv adfærd er beskrevet som den mest hæmmende ”komorbiditet” ved TS (Leclerc et al., 2011). Til trods for tydelig evidens for at disse vanskeligheder er forbundet med TS og eventuelle komorbide lidelser, er ER ikke tidligere direkte undersøgt hos denne gruppe børn. En sådan undersøgelse vil have stor klinisk relevans, da komorbiditet med affektive lidelser sammen med rusafhængighed i voksenalderen determinerer senere funktionsniveau. Hovedvejleder Kerstin J. Plessen har selv været involveret i det foreløbigt eneste langtidsopfølgningsstudie på området, der har vist vedvarende problemer i form af en højere forekomst af depression og adfærdsforstyrrelser hos voksne, der har haft TS som børn. Denne overhyppighed forbundet med nedsat funktionsniveau var fortsat til stede, når man kontrollerede for en komorbid ADHD-diagnose (Gorman et al., 2010). Endvidere har vores gruppe i en stor, longitudinal populationsundersøgelse påvist, at børn med tics viste en stigning i emotionelle problemer i løbet af to år sammenlignet med børn uden TS, der er matchet for generelt funktionsniveau. Denne øgning af emotionelle symptomer var uafhængig af sværhedsgrad af tics (Hoekstra et al., 2013).

Formål:
Formålet med studiet er at undersøge emotionsregulering (ER) hos børn med TS sammenlignet med to kontrastgrupper (ren ADHD samt TS med komorbid ADHD) samt en rask kontrolgruppe for detaljeret at kortlægge komorbiditet og det kliniske billede ved TS. Brugen af kontrast- og kontrolgrupper vil øge specificiteten af resultaterne. Vi vil udføre neuropsykologisk testning for at undersøge hvilke processer, der er forstyrrede, og som således bidrager til en eventuel funktionsnedsættelse. Evnen til at regulere emotioner er tæt knyttet til kognitive evner, og en undersøgelse af den neuropsykologiske profil vil potentielt kunne bidrage til en bedre forståelse af den underliggende patofysiologi ved TS. Dette studie vil så vidt vides være det første, der anvender direkte mål for ER hos børn med TS og vil øge forståelsen af, hvorvidt problemer med ER hænger sammen med komorbiditet og sværhedsgrad af tics samt med såkaldte prætic-fornemmelser. En mere præcis afgrænsning af hvilke dele af ER, der er forstyrrede hos børn med TS, vil på længere sigt kunne bidrage til at udvikle både medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlingsstrategier, som netop fokuserer på disse underliggende processer.

Design:
Vi vil inkludere 80 børn mellem 8 og 13 år: 20 med TS uden komorbiditet, 20 med ADHD uden komorbiditet, 20 med TS og ADHD samt 20 raske kontroldeltagere. Alle grupper vil blive matchet for køn, alder samt tilstedeværelsen af tvangslidelse (OCD) på gruppeniveau, da OCD er en hyppig komorbid tilstand, som også har en væsentlig indflydelse på evnen til selvregulering. Patientgrupperne vil blive rekrutteret fra BUC Bispebjerg og fra Touretteklinikken. Kontrolgruppen vil blive rekrutteret gennem udtræk fra cpr-registret ud fra bopæl i Region Hovedstaden, alder og køn og vil rekrutteres løbende. Hver patient vil gennemgå et state-of-the-art diagnostisk interview for at sikre en ensartet diagnostik af psykiatriske lidelser i tillæg til spørgeskemaer for selvrapportering, forældrebesvarede skemaer om barnet samt evaluering af kliniker. Der indsamles ligeledes informationer om familiens historie, socioøkonomiske status og demografi, medicinsk historie, nuværende og tidligere medicinforbrug samt informationer om graviditet, fødsel og udvikling.

Inklusionskriterier:
Inklusionskriterier er alder fra 8 til 13 år og informeret samtykke fra forældremyndigheden.

Eksklusionskriterier:
Eksklusionskriterier for patientgrupperne er gennemgribende udviklingsforstyrrelse og psykotisk lidelse, for tidlig fødsel, neurologiske lidelser og hjerneskade samt en IQ under 70. Vi vil kun inkludere patienter, der ikke får medicin, da effekten af medicin på kognitive, emotionelle og motivationelle processer er svær at adskille fra specifikke karakteristika ved de enkelte diagnostiske entiteter. For kontrolgruppen vil en psykiatrisk lidelse på undersøgelsestidspunktet være grundlag for eksklusion, og ellers gælder de samme eksklusionskriterier.

Hvordan kan jeg deltage:
Kontakt Julie Hagstrøm på julie.hagstroem@regionh.dk


StatusIgangværende
Periode01/10/201331/01/2018

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Neurodevelopmental Disorders, Psychological assessment and psychometrics, Observational study

ID: 39352224