Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

CONNECT - En integreret beskæftigelses- og sundhedsfaglig indsats til sygemeldte borgere i behandling ved pakkeforløb i behandlingspsykiatrien – en pilotundersøgelse

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Beskrivelse:
Formål: Ca. 70 % af længerevarende sygemeldinger sker på baggrund af psykisk sygdom, med store konsekvenser for såvel den enkelte som samfundet. For at sikre, at de der rammes af psykisk sygdom, i højere grad vender tilbage i arbejde, anbefaler OECD, at man i Danmark arbejder med at udvikle indsatser, der integrerer beskæftigelsesindsatsen med den psykiatriske behandling, samt at behandlingen får et større fokus på beskæftigelse. Formålet med dette pilotprojekt var derfor at udvikle og afprøve en integreret indsats der skulle forbedre samarbejdet mellem behandlerne i psykiatrien og beskæftigelseskonsulenterne i Jobcenteret. Målet var at borgerne skulle opleve en mere sammenhængende indsat, med bedre identifikation af deres skånebehov og hvordan disse bedst imødekommes, samt fokus på hvordan behandlingen bedst muligt kunne støtte op om den beskæftigelsesrettede indsats. Alt sammen med det overordnede mål at støtte borgerne i at vende tilbage i arbejde.

Metode: Indsatsen blev udviklet i et tæt samarbejde mellem lederne af Jobcenter København og psykoterapeutisk klinik i Nannasgade og forskere fra CORE - Copenhagen Research center for mental health, ved psykiatrisk center København. Indsatsen skulle være enkel og kunne udføres inden for de eksisterende rammer i de to sektorer, og blev derfor også kvalificeret af praktikere ved to workshops, for at sikre at den var realistisk at gennemføre i praksis. Den endelige indsats – CONNECT indsatsen - består af et indledende møde mellem borgeren og dennes beskæftigelseskonsulent og behandler hver for sig, et telefonmøde mellem behandler og beskæftigelseskonsulent, samt et netværksmøde mellem alle tre parter. På det indledende møde, skal beskæftigelseskonsulenten foretage en vurdering af deltagerens funktionsevne, og behandleren skal gennemgå deltagerens symptomer i forhold til hvordan de vil kunne udfordre deltageren i en arbejdssituation. På telefonmødet vil de to professionelle dele den viden de hver især har fået på de indledende møder. Ved netværksmødet, skal de tre parter sammen søge at opnå en fælles forståelse af deltagerens udfordringer, og de skal, sammen med borgeren, lægge en plan for hvordan borgeren bedst støttes i at komme tilbage i arbejde, og hvordan behandlingen bedst muligt understøtter beskæftigelsesindsatsen. Efterfølgende arbejder de professionelle videre mod målet i hver deres respektive indsatser. Der er mulighed for et opfølgende netværksmøde. Samarbejdet mellem de to professionelle koordineres pr. telefon, mail eller møder efter behov. De professionelle modtager desuden fælles undervisning og supervision i integreret samarbejde.

For at undersøge om CONNECT indsatsen kan fungere i praksis, er den blevet undersøgt i et feasibilitystudie. Der skulle rekrutteres 15 deltagere, der alle var på sygedagpenge, bosiddende i Københavns kommune og i behandling i pakkeforløb i Psykoterapeutisk Klinik i Nannasgade. Deltagerne, behandlere, beskæftigelseskonsulenter, samt ledere i de to sektorer skulle besvare spørgeskemaer og deltage i kvalitative interviews.

Resultater: Fra d. 1. september 2019 til og med januar 2020 blev 17 patienter henvist til projektet, heraf endte 10 deltagere med at få CONNECT indsatsen.
Der blev i marts 2020 udført individuelle interviews med tre deltagere i projektet og lederne af de to sektorer. Der blev afholdt fokusgruppeinterview med tre beskæftigelseskonsulenter. Corona nedlukningen gjorde at der først blev afholdt fokusgruppeinterview med tre af behandlerne fra psykoterapeutisk klinik i juni måned 2020.
På trods af at alle, både professionelle og borgere kunne se vigtigheden af et bedre samarbejde mellem de to sektorer, var det meget svært at få rekrutteret deltagere til projektet. En af årsagerne til dette, har formegentlig været, at behandlerne, der skulle henvise patienterne, ikke var undervist godt nok i indsatsen. Flere af dem udtalte, at de havde svært ved at overskue indsatsen og hvor meget ekstra arbejde det reelt ville kræve af dem. Denne usikkerhed kan have afholdt dem fra at henvise patienter.
Når patienterne var blevet henvist til projektet, var det svært for de professionelle at få kontakt til hinanden, det på trods af at beskæftigelseskonsulenterne modtog mail med behandlers mail og direkte telefonnummer, og at jobcenteret oprettede faste telefontider. Dette resulterede i at det tog meget lang tid før borgerne reelt kom i gang med indsatsen. Den langsomme inklusion samt den svære kommunikation mellem de to sektorer, har resulteret i at kun to borgere reelt havde nået at få et netværksmøde på tidspunktet for evalueringen af indsatsen. Feasibilitystudiet må derfor siges at være mislykket, -det er ikke lykkedes at implementere CONNETC indsatse som ønsket.

Diskussion/impact: Der bliver i øjeblikket arbejdet på evalueringen af indsatsen, hvor resultaterne af feasibilitystudiet vil blive fremlagt, ligesom forløbet vil blive diskuteret i en implementeringsteoretisk ramme, for at undersøge hvor i processen implementeringen af indsatsen er gået galt. Erfaringerne fra dette pilotprojekt, vil danne grundlag for en plan for hvordan man konkret skulle gøre, hvis man i fremtiden skulle implementere en lignende indsats. Denne plan vil blive præsenteret med konkrete anbefalinger til hvordan det skulle udføres i praksis.
StatusIgangværende
Periode01/02/201931/03/2021

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - PTSD, Personality Disorders, Anxiety Disorders, Depression, Treatment, Employment, Cross-sectoral cooperation, Mood Disorders, Recovery, Observational study

ID: 61731688