Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Arv og Miljø: Betydning for psykisk sygdom hos børn og unge

Projekt: Typer af projekterProjekt

Dokumenter

Vis graf over relationer
Baggrund
Formål
Design
Projektets formål er at undersøge det ætiologiske grundlag for psykiatriske lidelser hos børn og unge, samt at finde prognostiske markører for sygdomsforløb og behandlingsrespons. Projektets overordnede strategi er at gennemføre genmiljø undersøgelser hos børn og unge med psykiske lidelser, samt hos deres familiemedlemmer. Projektets eksperimentelle strategi er firdelt:1. At rekruttere deltagere (børn og unge med psykiske lidelser og deres familiemedlemmer) m.h.p. at tilvejebringedet biologiske grundlag for undersøgelsen2. At indsamle og analysere biologisk prøvemateriale (blodprøver, spytprøver, mundskrab eller urinprøver) fradeltagerne3. At indsamle kliniske og demografiske data fra deltagerne4. At gennemføre gen-miljø analyser med udgangspunkt i det indsamlede biologiske, kliniske og demografiskedatamaterialeResumé (se detaljeret metodebeskrivelse nedenfor afsnit E):Børn og unge, der lider af psykiske lidelser samt deres familiemedlemmer rekrutteres til undersøgelsen efterretningslinjer, der er beskrevet i detaljer nedenfor. Rekrutterede deltagere vil blive anmodet om at afgive en blodprøve.Hvis deltageren foretrækker ikke at afgive blodprøve, en spytprøve eller et mundskrab anvendes. Desuden vil man evt. bede omen urinprøve m.h.p. på genetiske og biokemiske undersøgelser. Deltageren kan frit vælge en eller flere prøvetyper. Kliniske data vedrørende sundhedsoplysninger indhentes fra journal, interview i forbindelse med rekrutteringen (anamnese), evt. parallelle kliniske undersøgelser som den pågældende også deltager eller har deltaget i, samt fra relevante danske registre (fx CPR-registeret, Landspatientregisteret, Psykiatrisk Centralregister,Cancerregisteret). Disse data vil, lige som den kliniske diagnose, blive anvendt til fænotypisk karakteristik af deltageren.De indsamlede data samt de genetiske og biokemiske undersøgelsesresultater vil blive statistisk analyseret m.h.p. at identificere ætiologisk disponerende faktorer for psykiatriske lidelser hos børn og unge, samt at finde prognostiske markører for sygdomsforløb og behandlingsrespons. Projektet skønnes ikke med tilsvarende nytte at kunne gennemføres ved at inddrage myndige, habile forsøgspersoner, idet prospektive undersøgelser af børn og unges psykiske vanskeligheder vil være langt mere valide end hvis samme type data indsamles retrospektivt.

Inklusionskriterier
(1)Personer af begge køn, der inden det fyldte 18. år har fået stillet en psykiatrisk diagnose iht. ICD-10 eller DSMIVkriterier, og som har givet skriftligt samtykke til deltagelse i undersøgelsen (eller der er givet stedfortrædendesamtykke ved forældremyndighedsindehavere)(2) Ovenstående personers familiemedlemmer i alle aldre og af begge køn, der har givet skriftligt samtykke (eller der er givet stedfortrædende samtykke ved forældremyndighedsindehavere) til deltagelse i undersøgelsen.(3) Ubeslægtede kontrolpersoner over 18 år af begge køn.(4) Der vil indgå 1000 personer i undersøgelsen

Eksklusionskriterier
Ingen. Dog kan personer som er omfattet af reglerne for tvang i henhold til psykiatrilovens bestemmelser ikkeinkluderes. Når en tvangsforanstaltning er ophørt kan patienterne inkluderes.

Hvordan kan jeg komme til at deltage?
Henvisning fra læge fra den afdeling du er tilknyttet
StatusIgangværende
Periode01/07/200930/06/2021
URLhttp://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Borne-+og+Ungdomspsykiatrisk+Center+Bispebjerg/Forskning/Forskningsaktiviteter/Arv+og+Milj%C3%B8.htm?WBCMODE=pre_bla
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramLundbeckfonden

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Behavioral, emotional disorders onset child/adolescence, Biomarkers, Observational study

ID: 32253118