Organisationsprofil

 

Forskning er en del af Børne- og ungeafdelingens overordnede strategi.

 

Vi arbejder for et forskningsmiljø, hvor

 • Forskningen er til gavn for patienterne
 • Forskningen er ”kliniknær” og synlig i dagligdagen, og involverer alle faggrupper
 • Forskningen giver ny inspiration, løfter vores viden, systematik og kompetencer
 • Vi samarbejder i udvidede forskningsmiljøer med in- og eksterne partnere i ind- og udland

 

Vi fokuserer på følgende områder

 • Ungdomsmedicin og socialpædiatri
 • Lungesygdomme og allergi

 

 

Ph.d. studerende i afdelingen:

 

Tidlig diagnostik af lungesygdom hos spædbørn

Læge og ph.d.-studerende Birgitte Schmidt arbejder med at finde en metode, så man meget tidligt diagnosticere lungesyge spædbørn. Der er inkluderet 1500 mødre og børn fra fødegangen. Heraf er de 150 nyfødte, som har været indlagt på neonatalafdelingen blevet fulgt tæt og undersøgt med et særligt apparat, der kan måle indholdet af NO i udåndingsluften. Et højt indhold af NO hos større børn med astma tyder på forværring i deres sygdom, vi håber derfor på at kunne bruge metoden til tidligt at opdage lungesygdom hos spædbørn. De første resultater tyder på sammenhæng mellem NO og udvikling af tidlige lungesymptomer som f.eks. astmatisk bronkitis og infektion. Ph.d.-afhandlingen, som udgør første del af studiet afleveres i 2015.

 

Selvmordsforsøg med paracetamol blandt unge

Som led I sit ph.d studie har læge Rikke Lindgaard Hedeland etableret en landsdækkende database ”Pædiatrisk Paracetamol Database”, hvor børne- og ungeafdelinger i hele Danmark indsender data vedrørende patienter, der indlægges efter forgiftning med paracetamol. Siden 2012 er der indberettet data om 381 patienter, hvorved der er  skabt enestående viden om selvmordsforsøg blandt børn og unge. Projektet har blandt andet belyst sammenhængen mellem den dosis paracetamol som barnet/den unge har indtaget og tidlige symptomer på leverskade og betydningen af relationerne mellem børn/unge og forældre. Studiet afsluttes i 2015.

 

Ung med diabetes – udvikling og test af en app

Læge Pernille Castensøe-Seidenfaden arbejder i sit ph.d.-projekt med at udvikle og teste en app til unge med diabetes type 1. Formålet med app´en er at støtte unge med diabetes i at mestre ungdomslivet så godt som muligt, med et tidssvarende hjælpemiddel ved hånden. Gennem individuelle interviews og workshops er der indsamlet viden om hvad de unge, deres forældre og personale, der arbejder med diabetes, ønsker sig at app´en skal indeholde. Næste skridt er at teste, om app´en påvirker de unges sygdomsmestring og livskvalitet i en positiv retning. App´en skal testes i et randomiseret kontrolleret studie på både børne- og voksenafdelinger, og der skal deltage ca. 200 unge.

 

 

 

Prægraduat forskningårsstuderende i afdelingen:

 

 

 

Mentorordninger for unge med kroniske sygdomme

Unge med kroniske sygdomme står i en særlig sårbar situation, og mange oplever i ungdomsårene at det er vanskeligt at være ung og syg på samme tid. En mulighed for at øge støtten til unge med kroniske sygdomme er at etablere særlige mentorkorps. Gennem et systematisk litteraturstudie ønsker stud. med. Emma Lunn at undersøge effekten af sådanne mentorordninger.

 

 

Andre projekter i Børne- og ungeafdelingen

 

 

 • Etablering af en national database for børn og unge med svær astma

Børne –og Ungeafdelingen er tovholder for  etableringen af den nationale database for svær børneastma i Danmark. Formålet med databasen er at registrere, hvilke børn der tilbydes behandling med ”Trin5” behandling i forhold til guide-lines, hvilke parameter der bedst måler effekten af en sådan behandling og karakterisere disse patienters sygdomsbillede mhp. optimere behandlingen. Kontaktperson overlæge Inger Merete Jørgensen.

 

 • Astmadødelighed blandt danske børn og unge.

Læge Iben Greiber undersøger dødeligheden som følge af astma hos danske børn og unge i en 17 årig periode. Formålet er at undersøge, hvorledes disse dødsfald kan forebygges ved at analysere sygdomsbillede, medicinforbrug og adherence. Data er baseret på Dødsårsagsregisteret, medikolegale obduktionserklæringer og Lægemiddelregisteret. Undersøgelsen er en opfølgning af en tidligere dansk undersøgelse, hvor et risikoindeks for astma dødsfald blev identificeret. Spørgsmålet er om dagens ændrede behandlingsmuligheder har ændret risikoprofilen for disse patienter. Kontaktperson Iben Greiber/overlæge Inger Merete Jørgensen.

 

 • Overvægt og mental sundhed

Som et led i Børne- og Ungeafdelingens behandlingstilbud til børn og unge med svær overvægt har vi fået midler fra SATS-puljen til at oprette et shared-care projekt, hvor afdelingen og otte kommuner i vores optage-område arbejder sammen om overvægtsbehandlingen. I praksis betyder det, at patienterne først kommer til undersøgelse på afdelingen, og derefter kommer til kontrolbesøg i deres egen kommune. Sundhedsplejerskerne i kommunerne får supervision af to sygeplejersker fra Børne- og Ungeafdelingen så vi sikrer, at de principper der bruges på hospitalet, følges op lokalt. Derudover har vi i dette projekt mulighed for at tilbyde psykologsamtaler og/eller individuel støtte fra specialpædagog. I samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse, der beskriver den mentale sundhed og trivsel hos børn og unge der er i behandling for svær overvægt.

Kontaktperson: Grete Teilmann /sygeplejerske Matilde Powers 

 

 

 • Effekten af regelmæssig opfølgning i ungdomsastma og – allergiambulatorium.

Børne-og ungeafdelingen etablerede i 1998 et ungdomsambulatorie specielt for unge med astma og allergi. Igennem årene er mere end 100 unge blevet fulgt i en årrække med standardiserede ambulante kontroller af et fast tilknyttet sygeplejerske – læge team. Læge Madeleine Ismail undersøger om der kan måles en effekt på de unge astmatikkeres sygelighed. Kontaktperson overlæge Inger Merete Jørgensen.

 

 • Anstrengelsesudløst astma hos børn- enkeltdosering af montelukast som alternativ til fast daglig dosering.

I samarbejde med Børneafdelingen i Odense undersøges det om enkeltdosering af montelukast kan erstatte fast daglig dosering af montelukast hos patienter med anstrengelsesudløst astma. Der er foreløbig inkluderet 20 børn, der har gennemført omfattende løbetests undersøgelser uden at kende til hvilken medicin de har fået. Projektet er i sin afsluttende fase. Kontaktperson overlæge Inger Merete Jørgensen/læge Karen Schow Jensen, Skejby Hospital.

 

 • Effekten af ICS på HPA-aksen, vurderet på basis af spyt cortisol. Et klinisk metodestudie.

Børn og unge der behandles med ISC pga. astmasymptomer er i risiko for bivirkninger f.eks. i form af suppression på HPA-aksen. Formålet med studiet er at undersøge om en række non-invasive spyt cortisol analyser over døgnet kan erstatte den etablerede målemetode: 24-timers urin cortisol udskillelse. Projektet er i sin afsluttende fase. Kontaktperson overlæge Inger Merete Jørgensen.

 

 • Skoldkopper, kontaktperson afdelingslæge Jonathan Glenthøj[GKT1] [IMJ2] 

 

 • Børn, inkontinens og den sociale stigmatisering heraf - et tværsektorielt samarbejde.

Børne- og ungeafdelingen ønsker at højne den sociale trivsel hos børn med inkontinens og mindske den sociale stigmatisering af børnene ved at afkorte sygdomsperioden og optimere patientforløbene med urininkontinens. Dette skal gøres via øget focus på børns problemer med urininkontinens og undervisning af voksne omkring børnene i deres hverdag. I projektet tilbydes undervisning på af lærer i indskolingen, af pædagoger i SFO’er  samt sundhedsplejersker på skolerne i Region Nord. Projektet er støttet med 550.000kr fra Region Hovedstadens pulje til udsatte borgere. Projektansvarlig: Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre.

 

 • Peroral behandling af børn med Pyelonefritis.

Kvalitetssikringsundersøgelse på børneafdelingerne i Danmark.

Dansk Pædiatrisk Selskab , Nefro-urologiudvalget, ønsker at undersøge om børn i Danmark med febril urinvejsinfektion (pyelonefritis) generelt set kan behandles med peroral antibiotika på en sikker og effektiv måde. Undersøgelsen tester et set-up, hvor indlæggelse erstattes af tæt telefonisk og ambulant kontakt med patienten. Kvalitetssikringsundersøgelsen vil kunne danne grundlag for en landsdækkende klinisk retningslinje for behandling af børn med pyelonefritis.

Projektansvarlig Hillerød: Afdelingslæge Charlotte Kjær Bjerre.

 

 • Prædiktion af cerebral parese hos børn født med svær perinatal asfyksi ved brug af ’General Movements’ ved 3-5 måneder, kontaktperson fysioterapeut Annemette Brown

Udover disse projekter er vi involveret i en bred vifte af samarbejdsprojekter, både i ind- og udland.

 

Hvis du har nogle spørgsmål, er blevet nysgerrig eller har fået lyst til at komme i gang med at forske selv, er du altid velkommen til at snakke med Merete eller Grete – eller alle de mange andre i afdelingen som også har gang i spændende projekter.

Kontaktpersoner

 

Inger Merete Jørgensen

Overlæge, MD, Ph.d.

Tlf. 48 29 43 08

Inger.merete.joergensen@regionh.dk

 

Grete K. Teilmann

Afdelingslæge, MD, Ph.d.

Tlf. 48 29 42 40

grete.katrine.teilmann@regionh.dk

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Børne- og Ungeafd. er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller